MONTAGEVEJLEDNING

01. KORREKKT MONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE ER VIGTIGT

Følg denne vejledning. Hvis der fortsat er usikkerhed om hvordan enhederne skal monteres, efter du har læst denne vejledning, så kontakt fabrikanten for afklaring. Ukorrekt montage kan forårsage svigt i enhederne og problemer som følge af forkert montage dækkes ikke af vindues- og dørgarantien. Den bedste sikkerhed vil være at følge denne vejledning og få elementerne monteret af erfarne vindues- og yderdørmontører, derved sikres enhedernes funktion og levetid.

Garantien gælder kun, når produktet er monteret i overensstemmelse med denne vejledning, med regelmæssig vedligeholdelse og korrekt behandling der er i overensstemmelse med HORN Vinduers vedligeholdelsesvejledning.

02. LEVERING OG OPBEVARING (LAGRING)

Ved losning og efterfølgende flytning af elementerne skal der anvendes løftegrej og metode som ikke beskadiger enhederne. Køber skal kontrollere de modtagne varer ved ankomst, for at sikre at leverancen er i overensstemmelse med det der fremgår af ordrebekræftelsen og sikre sig at leverancen er ikke har åbenlyse fejl, mangler og skader (for eksempel forårsaget under transport). Hvis der er grundlag for klage eller forespørgsel skal leverandøren straks orienteres.

Hjørnebeskyttelse, beskyttelsesfolie og anden beskyttende emballage skal forblive på plads og bør først fjernes, når elementerne skal monteres. Hvis elementerne opbevares udendørs, skal de anbringes på lægter eller paller med tilstrækkelig frihøjde over jorden. Elementerne skal afdækkes omhyggeligt for at beskytte dem imod nedbør og snavs. Samtidig skal der sikres passende ventilation omkring elementerne for at undgå kondens. Seperate elementer bør endvidere opbevares under tag. Folieindpakningen forebygger tilsmudsning af produktet; men samtidig kan den skabe et mikro-drivhusklima, som kan aktivere harpiks i træmaterialet. Harpiks kan ved længere tids kontakt med folien forårsage karakteristiske pletter på overfladen og dette forstærkes yderligere af direkte sollys.

03. GENERELT

Korrekt montering er afgørende for enhedens funktion og levetid. Derfor bør arbejdet udføres af personer der er kvalificeret til at montere af vinduer og yderdøre. Den følgende vejledning dækker nogle af montagens vigtigste aspekter, men ikke alle detaljer som kan have betydning for montagen.

04. MONTERING

Karmen anbringes almindeligvis i åbningen i væggen med ensartet frigang rund om vindueskarmens sidestykker og overligger, idet der samtidig tages højde for karmens sålbænkniveau i forhold til væggens sålbænk og gulvniveau. Åbningen imellem karm og det omgivende murværk/ vægkonstruktion bør normalt være omkring 10-12 mm. Andre dele af konstruktionen bør ikke trykke på vinduet eller døren ovenfra! Det anbefales at placere vinduet eller døren sådan at glas og vægisolering ligger på linie. Det anbefales endvidere at anbruinge elementer 4-5 cm indenfor væggens yderside for at give nogen beskyttelse imod vejrliget. På hængelsesiden skal karmen være vandret og i lod (bred og smal side). Karmen skal være justeret og fastgjort, så den sidder korrekt og med den foreskrevne frigang mellem ramme og karm hele vejen rundt.

05. FASTGØRELSE

Vinduer og yderdøre skal altid fastgøres til det omgivne murværk/ bygningskonstruktion ved hjælp af mekaniske fastholdelsesmidler såsom rammeskruer/ dybler eller beslag (se figur 1).

Figur 1

Fastgørelse til den indre skalmur i murede bygninger før rejsningen af den ydre skalmur kræver anvendelse af særlige fastgørelsesbeslag, som er i stand til at optage alle fremtidige lodrette og vandrette kræfter. Alternativt skal elementer fæstnes permanent til murfladen (ydre skalmur) i overensstemmelse med følgende vejledning.

Når der anvendes ekspanderende skum til udfyldning af gabet imellem karmens yderside og det omgivende murværk eller bygningskonstruktion, skal der anvendes den samme mekaniske fastgørelsesmetode som herunder beskrevet;

Hvis karmen er fastgjort med fastholdelsesmidler (karmskruer/ dybler eller beslag) for hvert enkelt fastgørelsessted i åbningen, behøver elementet ikke permanente blokke.

Andre fastgørelsesmidler kræver anvendelse af faste, permanente blokke af materiale som forbliver stabil i fugtig tilstand såsom marinekrydsfiner eller et syntetisk materiale, muligvis med tilføjelse af en fugtspærre. Blokkenes kontaktflade skal være mindst 25 cm2. Der må ikke bruges permanente blokke ovenover brede elementer som for eksempel skydedøre, hvor der er risiko for, at elementet udsættes for belastning fra konstruktionen ovenover. I almindelighed må afstanden imellem fastgørelsesstederne ikke overstige 90 cm.

06. SÆRLIG VEJLEDNING FOR VINDUER

Hvis elementerne er smallere end 120 cm, bortfalder krav om fastgørelse foroven og forneden. Der skal isættes permanente blokke under begge sålbænkens yderender; elementer med sprosser behøver også permanente blokke under sålbænken nedenunder sprosserne (se figur 4). Opblokningsmaterialet skal opfylde kravene til permanente blokke/ dampspærrer.

07. SÆRLIG VEJLEDNING FOR DØRE

I hængselsiden er de øvre og nedre fæster anbragt tæt ved hængsler. Permanente blokke skal isættes under begge yderender af bundkarmen; brede døre skal have en permanent blok under midten af bundkarmen (se figur 5). Dobbeltdøre med eller uden lodpost skal have en permanent blok under stolpen hvor dørbladene støder sammen. Opblokningsmaterialet skal opfylde kravene til permanente blokke/ dampspærrer. Karmen skal have en permanent blok bag låsblik i lukkeside som vist på enkeltdøren herunder. Denne blok tjener først og fremmest til at gøre døren modstandsdygtig overfor indtrængning.

08. ANVENDELSE AF FUGEMIDDEL

Ved tætning skal man passe på ikke at trykke materialet så hårdt sammen, at det trykker karmen skæv. Anvendelse af fugemiddel (eller andet tætningsmateriale) bør ske i overensstemmelse med vejledningen for det aktuelle projekt eller den vejledning, som er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd/ FSO, se www.fugebranchen.dk

09. HURTIG OVERBLIK OVER MONTERINGSPROCESSEN:

 1. Fjern de beskyttende emballage hjørnestykker fra produktet.
 2. Rens vinduer- eller døråbningen ved at fjerne affald og støv.
 3. Før montering af et vindue eller dør anbringes der støtteblokke i åbningen og disse bringes i vatter.
 4. Når elementet er sat på støtteblokkene, støttes det yderligere med kiler i hjørnerne.
 5. Forvis dem om at elementet ikke er belastet af ovenforligende bygningsdele.
 6. Fastgør karmen i hjørnerne med 5 x 90 mm karmskruer med et mellemrum på 20,4 cm.
 7. Afstanden imellem to fastgørelsespunkter bør aldring overstige 90 cm

10. OVERDRAGELSE AF DET MONTEREDE ELEMENT

 1. Mørtel og andet byggeaffald fjernes fra tætningsstrimler og dele af metal og træ.
 2. Luftafstand mellem ramme og karm er ens i top, bund og sider.
 3. Beskadigelser er afhjulpet.
 4. Brugeren ved hvordan elementet skal bruges og behandles.

GARANTI

Garanti gælder kun såfremt elementerne er monteret i overensstemmelse med denne montagevejledning!

SÅ LÆNGE BYGGEARBEJDER IKKE ER AFSLUTTET:

Beskyt overflader

Under byggearbejder indendørs eller udendørs, dækkes vinduerne af med plastfolie, pap eller papir for at undgå stænk af maling, mørtel, saltsyre og lignende. Bemærk at fastgørelse af beskyttelsesmateriale med malertape kan efterlade limrester. Iøvrigt tilrådes det at anvende malertape i begrænset omfang og i kortest mulig periode og det frarådes helt når overfladen er behandlet med linoliemaling.

Ventilation

Under byggeprocessen skal der være tilstrækkelig ventilation. Hvis der er for lidt ventilation, vil fugt kondensere på dele af rummet, herunder også vinduer og døre. Belastningen er særlig stor, hvis rummet er uopvarmet, eller der udføres indendørs arbejder som afgiver store mængder fugt (fx pudsning, tætning og støbning af cementgulve). Den optimale relative luftfugtighed ligger i intervallet 40-60%.

 

HORN Vinduer IVS  /  CVR DK37030856
Brandshøjevej 3, 6430 Nordborg
Tlf. +45 75 58 50 87  /  horn@hornvinduer.dk

 

Print Friendly, PDF & Email
Share
Share